p5
p4
p3
p2
1

Pobierz Statut Stowarzyszenia

Raport z ewaluacji LSR

Księga wizualizacji

Artysta Kazimierz Słodowy

Agroturystyka Szamocin

CHKG

tekst alternatywny

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze: 

Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne pod adresem: www.dolinanoteci.com.pl, zakładka „Nabór 1/2016”.

Data publikacji: 24/10/2016

Zapraszamy na szkolenie

Informacja o zbliżającym się terminie naboru wniosków

Grupy defaworyzowane

Wystawa fotograficzna Karola Habeta