Wydrukuj to Strona

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dolina Noteci” Lokalna Grupa Działania (LGD), z siedzibą przy ul Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież. NIP:6070036360, REGON:300398602, KRS 0000263670 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS.

Dane kontaktowe administratora: e-mail – biuro@dolinanoteci.com.pl, telefon kom. 693 933 246

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia „Dolina Noteci” LGD, w tym w szczególności:

prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej,

nawiązywania i utrzymywania kontaktu z członkami, partnerami, beneficjentami i innymi

podmiotami współpracującymi,

realizacji projektów i inicjatyw finansowanych ze środków unijnych lub krajowych,

prowadzenia dokumentacji księgowej, kadrowej i administracyjnej,

promocji i informowania o działaniach.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych

osobowych w określonym celu,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed

zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z

wyjątkiem sytuacji, gdy nad tymi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów, w tym w szczególności:

organy administracji publicznej, organy kontroli państwowej, sądy i inne podmioty wykonujące

zadania publiczne,

podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia „Dolina Noteci” usługi niezbędne do realizacji

celów statutowych LGD, takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie, pocztowe,

bankowe, ubezpieczeniowe, audytorskie, szkoleniowe, doradcze, promocyjne i inne,

instytucje udzielające dotacji lub wsparcia na projekty realizowane przez Stowarzyszenie „Dolina

Noteci” LGD lub współpracujące w ramach takich projektów, również Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli taką zgodę udzielono.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

usunięcia danych, jeśli nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania lub podstawa ta ustała,

ograniczenia przetwarzania danych, jeśli dane są nieprawidłowe, niepotrzebne lub przetwarzane

niezgodnie z prawem,

przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i za pomocą

zautomatyzowanych środków,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie

prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w związku z wykonywaniem zadań

publicznych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli taką zgodę udzielono,

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznano, że przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których są zbierane. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania lub utrzymania kontaktu z Stowarzyszeniem „Dolina Noteci”, uczestnictwa w działaniach LGD, zawarcia lub wykonania umowy lub uzyskania wsparcia lub dotacji.

8. Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Aktualizacja 07.12.2023 r.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=6420